QUI SOM | L'ENTITAT | FINALITAT | ORGANITZACIÓ | PARTICIPACIÓ: FORMAR PART | INICI

PARTICIPACIÓ: COM FORMAR PART DE LA FAVIBC

Podran formar part de la Federació, les Associacions de Veïns legalment constituïdes segons la legislació vigent que ho sol·licitin. La sol·licitud d'admissió es formularà davant la Junta Directiva, qui decidirà la seva incorporació provisional, informant en la següent Assemblea General que decidirà. Contra la no admissió per part de la Junta Directiva cal interposar recurs per l'Associació de Veïns afectada davant l'Assemblea General.

A la petició de l'Associació haurà d'adjuntar-se la següent documentació:

 • Acta de l'Assemblea en què s'acorda la integració de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC).
 • Un exemplar dels Estatuts.
 • Certificat d'inscripció al corresponent Registre d'Associacions.
 • Nombre d'identificació Fiscal.
 • Relació del nombre de socis que componen l'Associació.

DESCARREGA EL FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PDF | DOC

DESCARREGA LES QUOTES DELS SOCIS 2017-2018

Drets de les associacions federades

Són drets de les Associacions de Veïns integrades en la Federació:

 • Participar en els òrgans de Govern de la Federació en la forma que ho determinin els seus Estatuts.
 • Elevar a la Federació totes les informacions i propostes que creen convenients en relació a les seves pròpies finalitats.
 • Participar amb el seu vot en les Assemblees Generals de tota classe.
 • Representar i defensar a l'àmbit de la Federació, els interessos de cadascuna de les Associacions adoptant els acords i realitzant totes les gestions que siguin necessàries per a aquesta finalitat, buscant la coordinació entre les diverses Associacions.
 • Separar-se voluntàriament, i en qualsevol moment, com a soci de la Federació.

Obligacions de les associacions federades

Són obligacions de les Associacions de Veïns integrades a la Federació:

 • L'abonament de les quotes que s'acordin en les Assemblees Generals, per al manteniment de la Federació.
 • Complir amb els acords adoptats pels òrgans competents de la Federació.
 • Contribuir amb la seva col·laboració al millor desenvolupament i promoció de la Federació, en pro dels interessos de les Associacions de Veïns membres.
 • Abstenir-se de forma absoluta de fer qualsevol gestió aïllada en representació de la Federació, sense el consentiment de la Junta Directiva, que és a qui li correspon aquesta tasca i responsabilitat.
 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PDF | DOC

DESCARREGA LES QUOTES DELS SOCIS 2017-2018

CARTA DE SERVEIS DE LA FEDERACIÓ

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2019

MEMORIA 2018 | PLA D'ACTUACIÓ 2019

COMPTES 2018

________________________________

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2018

MEMORIA 2017 i PLA D'ACTUACIÓ 2018

COMPTES 2017

________________________________

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2017

MEMORIA 2016 i PLA D'ACTUACIÓ 2017

COMPTES 2016

________________________________

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2016

MEMÒRIA 2015 i PLA D'ACTUACIÓ 2016

COMPTES 2015